Bàn Phím Laptop FUjITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Bàn Phím Laptop FUJITSU 1718 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A1110 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A1120 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A1220 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A530 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A531 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A532 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A6220 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A6230 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH530 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH531 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH532 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH544 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH550 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH551 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH552 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH555 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH564 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH701 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO A3667G 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO L1310G 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LA1703 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI1718 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI2727 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI3910 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA1510 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA1538 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA2510 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PI1536 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI1520 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI2636 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI3655 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO UI3520 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XA2528 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XA3530 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI1526 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI1546 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2428 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2528 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2550 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI3650 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU BH531 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H700 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H710 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H720 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H760 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H910 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H920 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H970 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E544 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E554 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E733 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E734 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E743 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E744 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E751 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E752 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E753 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E754 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E755 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E780 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU H730 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU L1010 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH520 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH522 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH530 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH531 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH532 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH700 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH701 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH772 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LL730 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU M1010 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU M7440 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU MH330 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU MH380 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU N3530 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU N6410 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU NH532 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU NH751 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P3110 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P701 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P702 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P7120 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P770 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P772 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P8010 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU PH521 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU PH530 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU PH701 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU PH702 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q555 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q572 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q584 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q702 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q704 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S561 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S6420 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S6421 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S710 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S751 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S752 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S761 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S762 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S792 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S904 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S935 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SD50 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH530 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH561 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH572 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH760 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH761 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH762 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH771 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH772 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH782 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T901 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T902 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T904 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T935 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU U745 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU U772 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU UH554 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU UH572 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU UH574 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU V5505 70,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại


Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bàn Phím Laptop FUjITSU sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bàn Phím Laptop FUjITSU được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bàn Phím Laptop FUjITSU thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bàn Phím Laptop FUjITSU được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !