Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop ASUS

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sửa Laptop ASUS 1201PN Bị Vào Nước 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS A3000 Hư Mainboar 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS A42 Treo Logo 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS A42J Gía Sinh Viên 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS A42J – F Hư Mainboar 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS A42JA Gía Sinh Viên 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS A42JC Hư Mainboar 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS A42JE Thay Chip Vga 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A42JK Treo Logo 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS A42JR Hư Mainboar 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS A43S Hư Mainboar 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS A450C Không Lên Nguồn 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A456 Mất Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS A45V Chính Hãng 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A45V – VD Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS A46C Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS A46C – CA – CB – CM Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS A46CA Thay Chip Vga 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A52D Treo Logo 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A52D – F – J – N Mất Nguồn 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A52JC Tại Quận 9 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A52JR Không Lên Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS A53SV Không Lên Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS A540L Treo Logo 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS A540L – LA Bị Vào Nước 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A550CC Thay Chip Vga 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS A550LD Gía Sinh Viên 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A550LN Treo Logo 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A555L Chính Hãng 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS A556U Hư Mainboar 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A556U – UF Chết Ic Nguồn 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A55D Treo Logo 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS A55D – VD Không Lên Nguồn 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS A6R Không Lên Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUS CHROMEBOOK C300SA Chết Ic Nguồn 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUS CHROMEBOOK FLIP C101PA Treo Logo 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUS FX753VE Thay Chip Vga 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUSPRO P2530UA Chính Hãng 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUSPRO P2530UJ Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUSPRO P2540UV Gía Bao Nhiêu 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUSPRO P4540UQ Gía Sinh Viên 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUSPRO P5430UA Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUSPRO P5430UF Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ASUS X44H Bị Vào Nước 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS AUTOMOBILI LAMBORGHINI EEE Bị Vào Nước 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS AUTOMOBILI LAMBORGHINI VX7SX Thay Chip Vga 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C Treo Logo 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C100PA Thay Chip Vga 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C200 Gía Sinh Viên 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C201 Mất Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C202SA Mất Nguồn 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C300 Hư Mainboar 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C300MA Thay Chip Vga 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C300SA/ C300MA Hư Mainboar 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C301/ C301SA Gía Sinh Viên 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK C301SA Chết Ic Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK FLIP C100PA Mất Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS CHROMEBOOK FLIP C302CA Bị Vào Nước 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1000H Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1001PQ Thay Chip Vga 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1001PQ – PX – PXD Treo Logo 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1002HA Thay Chip Vga 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1005AH Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1011CX Chất Lượng 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1011CX – PX Hư Mainboar 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1015CX Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1015T Chết Ic Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1016P Gía Sinh Viên 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1018P Thay Chip Vga 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1025C – CE Treo Logo 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1101HA Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1210 Tại Quận 12 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1215B Không Lên Nguồn 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1215B – N – P – T Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC 1225C Không Lên Nguồn 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC VX6 Treo Logo 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEE PC X101 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS EEEBOOK X205TA Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS F102BA Hư Mainboar 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS F200MA Hư Mainboar 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS F451CA Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS F454 Không Lên Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS F502CA Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS F554LA Chết Ic Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS F555 Mất Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS F6VE Treo Logo 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS F80 Gía Sinh Viên 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS F80Q Tại Quận 10 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS F80S Treo Logo 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS F81S Gía Sinh Viên 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS F8P Hư Mainboar 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS F8S Mất Nguồn 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS F8V Thay Chip Vga 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS FH5900VQ Chết Ic Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX Không Lên Nguồn 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX502VD Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX502VE Không Lên Nguồn 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX502VM Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX50JK Thay Chip Vga 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX50JX Mất Nguồn 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX50VX Chết Ic Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX51VW Hư Mainboar 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX53VD Thay Chip Vga 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX53VW Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX550VX Mất Nguồn 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX553VD Hư Mainboar 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX553VE Tại Quận 7 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX60VM Không Lên Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX63VD Gía Sinh Viên 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX71PRO Chết Ic Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX735VD Chết Ic Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS FX73VD Chính Hãng 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS FZ50VW Hư Mainboar 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS FZ53VD Không Lên Nguồn 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS G50V Bị Vào Nước 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS G51JX Bị Vào Nước 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS G53 Hư Mainboar 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS G53SW Gía Sinh Viên 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS G56JR Thay Chip Vga 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS G60J   Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS G60V  Treo Logo 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS G60X Chết Ic Nguồn 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS G71GX Bị Vào Nước 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS G73JH Tại Quận 7 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS G73JW Không Lên Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS G73SW Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS G74SW Hư Mainboar 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS G74SX Thay Chip Vga 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS G750JM Chết Ic Nguồn 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS G750JW Bị Vào Nước 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS G75VW Hư Mainboar 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING G502VM Bị Vào Nước 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING G552VW Hư Mainboar 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING G552VX Không Lên Nguồn 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING G57JK Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING G58JM Thay Chip Vga 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING G58VW Gía Sinh Viên 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING G60VW Chết Ic Nguồn 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING G702VS Không Lên Nguồn 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GFX70JS Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GFX70JZ Hư Mainboar 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GFX71JT Chính Hãng 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GFX71JY Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GFX72VM Mất Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GFX72VS Mất Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GFX72VT Thay Chip Vga 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GFX72VY Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GL550JK Không Lên Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GL551JM Gía Bao Nhiêu 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GL742VW Gía Sinh Viên 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GL771 Không Lên Nguồn 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING GX701VI Bị Vào Nước 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G46VW Bị Vào Nước 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G501JW Bị Vào Nước 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G501VW Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G50V Không Lên Nguồn 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G50VT Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G51J Không Lên Nguồn 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G51JX Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G51VX Thay Chip Vga 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G53JW Thay Chip Vga 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G53SW Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G53SX Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G550JK Treo Logo 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G550JX Mất Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G551JK Treo Logo 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G551JM Treo Logo 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G551JW Bị Vào Nước 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G551JX Mất Nguồn 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G551VW Không Lên Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G55VW Chết Ic Nguồn 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G56JK Treo Logo 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G56JR Gía Sinh Viên 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G58JW Hư Mainboar 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G60J Treo Logo 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G60JW Tại Quận 11 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G60JX Mất Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G60VX Treo Logo 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G701VI Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G701VO Chính Hãng 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G73JH Treo Logo 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G73JW Chết Ic Nguồn 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G73SW Không Lên Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G741JM Treo Logo 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G74SX Chết Ic Nguồn 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G750JH Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G750JM Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G750JS Gía Bao Nhiêu 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G750JW Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G750JX Gía Sinh Viên 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G750JY Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G750JZ Treo Logo 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G751JL Thay Chip Vga 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G751JM Thay Chip Vga 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G751JT Mất Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G751JY Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G752VL Treo Logo 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G752VM Treo Logo 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G752VS Bị Vào Nước 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G752VT Treo Logo 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G752VY Chính Hãng 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G75VW Chết Ic Nguồn 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G75VX Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G771JW Chết Ic Nguồn 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG G800VI Hư Mainboar 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL502VM Bị Vào Nước 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL502VS Thay Chip Vga 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL502VT Treo Logo 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL502VY Không Lên Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL551JW Chết Ic Nguồn 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL552JX Mất Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL552VL Không Lên Nguồn 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL552VW Chính Hãng 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL552VX Treo Logo 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL553VD Treo Logo 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL553VE Hư Mainboar 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL553VW Chết Ic Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL702VM Thay Chip Vga 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL702VS Treo Logo 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL702VT Mất Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL752VL Hư Mainboar 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL753VD Mất Nguồn 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL753VE Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL771JM Không Lên Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GL771JW Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG GX700VO Chính Hãng 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG STRIX GL503 Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG STRIX GL702VI Treo Logo 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG STRIX GL702ZC Không Lên Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG STRIX GL703 Treo Logo 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG STRIX HERO Chính Hãng 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG STRIX SCAR Treo Logo 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING ROG ZEPHYRUS Tại Quận 5 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING S5AM Hư Mainboar 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING S5VY Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING S7AM Chết Ic Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING S7VM Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GAMING S7VS Gía Bao Nhiêu 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS GL552JX Chính Hãng 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS H100HA Hư Mainboar 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K401LB Mất Nguồn 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K401UQ Chết Ic Nguồn 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K401UQ – UB – LB Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K40AE Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K40IJ Bị Vào Nước 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K40IN Chết Ic Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K40IN – IJ Bị Vào Nước 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K40JE Thay Chip Vga 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K42F Hư Mainboar 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K42F – JE Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K42JA Treo Logo 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K42JE Bị Vào Nước 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K42JZ Không Lên Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K43 Tại Quận 4 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K43 – K43S – K43SV – K43E Chính Hãng 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K43E Bị Vào Nước 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K43SA Thay Chip Vga 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K43SD Chính Hãng 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K43SJ Hư Mainboar 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K43SJ VX190 Bị Vào Nước 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K43SV Hư Mainboar 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K45 Bị Vào Nước 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K450C Bị Vào Nước 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K450CA Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K450CC Thay Chip Vga 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K450LAV Thay Chip Vga 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K450LD Gía Bao Nhiêu 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K455LA Treo Logo 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K455LD Bị Vào Nước 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K45A Hư Mainboar 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K45VD Thay Chip Vga 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K45VJ Chết Ic Nguồn 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K45VM Thay Chip Vga 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K46 Bị Vào Nước 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K46CA Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K46CB Mất Nguồn 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K46CM Mất Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K501LB Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K501UQ Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K501UQ – UW – UX – UB – LB – LX Không Lên Nguồn 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K50AB Chết Ic Nguồn 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K50AD Treo Logo 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K50AF Thay Chip Vga 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K50IJ Mất Nguồn 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K51A Mất Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K51A – AB – AC – AE – IO Mất Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K52F Treo Logo 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K52F – J – JE Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K53E Chết Ic Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K53E – S – U – Z – BY – SV Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K53SC Thay Chip Vga 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K53SD Chết Ic Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K53SJ Treo Logo 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K53SM Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K53SV Gía Rẻ 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K54C Bị Vào Nước 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K54C – H – L Hư Mainboar 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K55 Treo Logo 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K551LA Gía Bao Nhiêu 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K551LB Treo Logo 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K551LN Gía Sinh Viên 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K555L Không Lên Nguồn 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K555LA Hư Mainboar 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K555LD Chính Hãng 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K555LN Hcm 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K55A Chính Hãng 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K55A – V – N – VD – VM – Hư Mainboar 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K55DR Gía Sinh Viên 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K55VD Gía Bao Nhiêu 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K55VJ Hcm 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K55VM Gía Sinh Viên 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS K56C Thay Chip Vga 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K56C – CB – CM – CA Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K56CB Chết Ic Nguồn 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K56CM Chết Ic Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS K60I Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS K73 Không Lên Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS K84L Mất Nguồn 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS KX53VE Tại Quận 8 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS L3800 Chính Hãng 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS M2400 Chết Ic Nguồn 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS M50VC Không Lên Nguồn 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS M50VM   Gía Sinh Viên 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS M50VN Mất Nguồn 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS M51VR   Gía Sinh Viên 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS M60VP Gía Sinh Viên 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS M70VN   Bị Vào Nước 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS MINI Lấy Liền 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N10J Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N10J   Gía Sinh Viên 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N43JF Gía Sinh Viên 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N43SL Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N45E Không Lên Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N45E – S – SF – SL Không Lên Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N46 Hư Mainboar 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N46VZ Bị Vào Nước 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N51VF Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N51VG Chết Ic Nguồn 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS N53JC Treo Logo 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N53JN Thay Chip Vga 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N53S Mất Nguồn 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N53S – SV – SN Treo Logo 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N53SM Hư Mainboar 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N53SN Không Lên Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS N53SV Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N550JV Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N550JX Bị Vào Nước 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N550JX – JK – JV Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N550LF Gía Sinh Viên 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N551JQ Không Lên Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N551VW Chính Hãng 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N551VW – JB – JX – JW – ZU – JQ – JK – JM Tại Quận 1 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N56JK Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N56JK – JN – JR – VM – VZ Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N56JN Bị Vào Nước 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N56VM Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N56VZ Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N61J I5 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N61JA Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N61JV Gía Sinh Viên 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N70SV Mất Nguồn 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N71JV Hư Mainboar 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N73JQ   Treo Logo 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS N750JK Treo Logo 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS N750JK – JV Không Lên Nguồn 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS N751JK Chết Ic Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N751JK – JX Mất Nguồn 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS N752VX Mất Nguồn 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS N81V Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N82JV Mất Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS N90SV   Bị Vào Nước 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS NP550 Không Lên Nguồn 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS NX90JQ Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS P302LA Thay Chip Vga 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS P450CC Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS P450L Treo Logo 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS P450LA Treo Logo 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS P450LAV Không Lên Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS P450LD Gía Sinh Viên 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS P450LDV Treo Logo 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS P453MA Thay Chip Vga 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS P50IJ Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550CA Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550CC Bị Vào Nước 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550L Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550LA Tại Quận 2 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550LAV Hư Mainboar 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550LD Hư Mainboar 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550LDV Treo Logo 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550LN Mất Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS P550LNV Tại Quận 11 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS P553UA Treo Logo 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS P81IJ Không Lên Nguồn 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS PC700 Không Lên Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO B8230UA Hư Mainboar 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO B8430UA Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO B9440UA Treo Logo 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO P2430UA Chết Ic Nguồn 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO P2430UJ Treo Logo 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO P2440 Chết Ic Nguồn 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO P2520 Không Lên Nguồn 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO P2530 Treo Logo 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO P2540 Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO P4540 Tại Quận 1 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO P5430 Tại Quận 12 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO5DIJ Không Lên Nguồn 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS PRO61SF Không Lên Nguồn 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS PU401LA Treo Logo 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS PU551LD Chính Hãng 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS Q200 Bị Vào Nước 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS Q301 Chết Ic Nguồn 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS Q302L Hư Mainboar 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS Q500A Gía Sinh Viên 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS Q550 Mất Nguồn 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS R500 Hư Mainboar 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS R501V Chết Ic Nguồn 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ROG GL552 Thay Chip Vga 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ROG GL752V Mất Nguồn 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS S200E Treo Logo 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS S300 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS S300CA Mất Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS S400CA Thay Chip Vga 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS S46CA Treo Logo 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS S46CM Thay Chip Vga 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS S500CA Thay Chip Vga 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS S550 Mất Nguồn 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS S550CM Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS S551LV Thay Chip Vga 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS S56CA Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS S56CB Treo Logo 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS S56CM Hư Mainboar 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS T100 Gía Bao Nhiêu 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS T100TA Chết Ic Nguồn 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS T200TA Tại Quận 3 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS T305 Hư Mainboar 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS T5750 Hư Mainboar 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS T7250 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS T8100 Treo Logo 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS TAICHI 21 Mất Nguồn 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS TAICHI 31 Không Lên Nguồn 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS TF700 Hư Mainboar 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS TP300LA Treo Logo 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS TP500L Chính Hãng 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS TP500LA Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS TP500LN Gía Sinh Viên 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS TP501U Mất Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS TP550L Chết Ic Nguồn 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS TP550LA Bị Vào Nước 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS TP550LD Chính Hãng 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS TRANSFORMER BOOK FLIP TP300 Thay Chip Vga 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS TX201LA Không Lên Nguồn 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS U30JC Thay Chip Vga 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U30S Chết Ic Nguồn 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U31A Tại Quận 5 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS U31F Chết Ic Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U31JG Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U33JC Không Lên Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U35 Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS U35JC Chất Lượng 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U43F Bị Vào Nước 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS U43JC Treo Logo 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS U44SG Mất Nguồn 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS U45 Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS U45JC Bị Vào Nước 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U46SV Mất Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U47VC Chết Ic Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS U50A Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS U50F Mất Nguồn 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS U50V Tại Quận 2 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS U50VG Bị Vào Nước 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS U52F Mất Nguồn 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS U57A Gía Sinh Viên 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS U6V Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS U6VC   Chết Ic Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS U80 Không Lên Nguồn 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS U80V Hư Mainboar 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS U81 Không Lên Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS U81A Gía Sinh Viên 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS UL20A Gía Sinh Viên 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UL30A Gía Sinh Viên 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS UL30VT   Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UL50A   Chính Hãng 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UL50VG   Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UL80JTZENBOOK Hư Mainboar 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS UL80V Mất Nguồn 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS UL80VT Không Lên Nguồn 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX21A Mất Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX21E Chính Hãng 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX301LA Không Lên Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX303LN Chính Hãng 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX305 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX305FA Chính Hãng 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX30SD Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX31A Tại Quận 9 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX31E Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX32A Không Lên Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX32VD Không Lên Nguồn 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX360 M3 Treo Logo 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS UX50V Mất Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK 14 X405 Gía Sinh Viên 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK 14 X442 Không Lên Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK 15 X505 Tại Quận 1 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK 15 X510 Chết Ic Nguồn 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK 15 X540 Thay Chip Vga 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK 15 X542 Chết Ic Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK 17 X705 Không Lên Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK 4K Hư Mainboar 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E12 Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E200 Mất Nguồn 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E200HA Bị Vào Nước 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E201 Tại Quận 1 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E202 Treo Logo 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E202SA Chết Ic Nguồn 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E402 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E402SA – MA Chết Ic Nguồn 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E403 Không Lên Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E403SA Treo Logo 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E502 Hư Mainboar 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK E502SA – MA Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK F502 Thay Chip Vga 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK F555 Mất Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP 12 TP203 Không Lên Nguồn 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP 14 TP401 Thay Chip Vga 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP 14 TP410 Hư Mainboar 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP TP200 Mất Nguồn 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP TP200SA Thay Chip Vga 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP TP201 Mất Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP TP201SA Chính Hãng 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP TP301 Gía Sinh Viên 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP TP301UA – UJ Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP TP501 Thay Chip Vga 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FLIP TP501UA – UB Bị Vào Nước 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FX502 Không Lên Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK FX502VM Treo Logo 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK K456 Hư Mainboar 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK K501 Mất Nguồn 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK K541 Tại Quận 3 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK K550 Thay Chip Vga 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK K551 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK K556 Mất Nguồn 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK L200 Hư Mainboar 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK L205 Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK M580 Chính Hãng 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK MAX X441 Mất Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK MAX X441SA – SC – UA – UV – NA – UR Bị Vào Nước 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK MAX X451 Chết Ic Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK MAX X451SA – SC – UA – UV Treo Logo 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK MAX X541 Thay Chip Vga 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO 15 N580 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO 17 N705 Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N43 Thay Chip Vga 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N45 Không Lên Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N46 Chết Ic Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N50 Chết Ic Nguồn 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N501 Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N51 Thay Chip Vga 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N53 Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N541 Chết Ic Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N55 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N550 Treo Logo 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N551 Bị Vào Nước 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N552 Treo Logo 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N552VW – VX Chính Hãng 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N56 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N61 Thay Chip Vga 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N71 Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N73 Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N75 Bị Vào Nước 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N76 Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N80 Bị Vào Nước 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N81 Tại Quận 10 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO N82 Bị Vào Nước 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO NX580 Bị Vào Nước 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK PRO NX90 Không Lên Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK R209 Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK R540 Chết Ic Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK R541 Bị Vào Nước 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK R752 Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK R753 Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S14 S406 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S14 S410 Gía Sinh Viên 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S15 S510 Treo Logo 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S300 Chết Ic Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S300CA Không Lên Nguồn 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S301 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S301LA – LP Chết Ic Nguồn 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S400 Treo Logo 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S400CA Hư Mainboar 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S405 Không Lên Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S451 Gía Bao Nhiêu 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S451LN – LA Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S500 Chính Hãng 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S500CA Chết Ic Nguồn 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S550 Gía Sinh Viên 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S550CA – CB – CM Tại Quận 10 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S551 Treo Logo 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK S551LN – LA – LB Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK TP201 Hư Mainboar 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V400 Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V401 Treo Logo 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V405 Chết Ic Nguồn 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V451 Tại Quận 5 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V455 Bị Vào Nước 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V500 Thay Chip Vga 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V502 Gía Bao Nhiêu 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V505 Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V510 Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V551 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V555 Treo Logo 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V556 Không Lên Nguồn 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V587 Mất Nguồn 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK V755 Không Lên Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM400 Hư Mainboar 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM410 Gía Sinh Viên 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM480 Gía Sinh Viên 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM490 Mất Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM510 Mất Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM520 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM580 Tại Quận 7 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM590 Chính Hãng 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM591 Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VM592 Mất Nguồn 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK VX50 Gía Sinh Viên 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X102BA Thay Chip Vga 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X200MA Thay Chip Vga 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X202 Mất Nguồn 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X302UV Lấy Liền 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X302UV – LA – LJ – UA – UJ Thay Chip Vga 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X402CA Không Lên Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X42JE Chính Hãng 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X450LNV Chính Hãng 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X450LNV – LAV – LDV – JN – LN – LB – LC – JF Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X452MJ Không Lên Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X452MJ – MD – CP – VP Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X453SA Treo Logo 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X453SA – MA Chết Ic Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X454WA Không Lên Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X454WA WE Hư Mainboar 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X455LA Tại Quận 10 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X455LA Chính Hãng 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X456UA Không Lên Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X456UA – UB – UQ – UR – UV – UF – UJ Mất Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X502CA Chết Ic Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X51L Mất Nguồn 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X51L – RL – R Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X540LA Chết Ic Nguồn 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X540LA – LJ – SA – SC – YA – UP Thay Chip Vga 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X540LJ Treo Logo 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X540SA Hư Mainboar 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X540SC Hư Mainboar 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X540YA Hư Mainboar 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X541 Không Lên Nguồn 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X541UJ Treo Logo 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X550 Treo Logo 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X550VX Bị Vào Nước 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X550VX Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X551MAV Hcm 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X551MAV – MA – CA Chết Ic Nguồn 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X552MJ Hư Mainboar 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X552MJ Bị Vào Nước 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X553SA Hư Mainboar 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X553SA – MA Bị Vào Nước 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555 Gía Bao Nhiêu 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555BA Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555BP Hư Mainboar 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555DA Treo Logo 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555DG Thay Chip Vga 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555LA Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555LF Không Lên Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555LJ Không Lên Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555QA Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555QG Chính Hãng 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555UQ Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555YA Treo Logo 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X555YI Treo Logo 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X556UA Chết Ic Nguồn 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X556UA – UB – UF – UJ – UQ – UR – UV Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X556UB Bị Vào Nước 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X556UF Treo Logo 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X556UJ Treo Logo 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X556UQ Chính Hãng 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X556UR Thay Chip Vga 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X556UV Gía Sinh Viên 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X705LN Thay Chip Vga 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X751BP Bị Vào Nước 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X751NA Treo Logo 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X751NV Mất Nguồn 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X751SA Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X751SA Treo Logo 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X756UA Treo Logo 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X756UQ Chính Hãng 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X756UQ – UV – UW – UX – UA – UB – UJ Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X756UV Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X756UW Hư Mainboar 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VIVOBOOK X756UX Thay Chip Vga 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VX21E Chết Ic Nguồn 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VX2S Không Lên Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS VX3S Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VX5 Mất Nguồn 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS VX6 Không Lên Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS VX7 Chết Ic Nguồn 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS W5 Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS W90VP Không Lên Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X200CA Chết Ic Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X201 Thay Chip Vga 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X201E Không Lên Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X202 Bị Vào Nước 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X202E Tại Quận 11 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X301A Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X401 Thay Chip Vga 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X401A Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X402CA Lấy Liền 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X42 Hư Mainboar 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X42F Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X42F I3 Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X42JE Gía Sinh Viên 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X42JY Không Lên Nguồn 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X44H Treo Logo 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X44HR Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X44HY Chết Ic Nguồn 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X450CA Treo Logo 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X450CC Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X450LC Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X451CA Bị Vào Nước 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X451LAV Chính Hãng 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X451MAV Không Lên Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X452CP Chính Hãng 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X452LAV Hư Mainboar 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X452LDV Không Lên Nguồn 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X453MA Chính Hãng 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X454LA Không Lên Nguồn 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X454LAV Chính Hãng 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X45AMA Thay Chip Vga 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X45C Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X46 Thay Chip Vga 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X501 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X501A Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X502CA Thay Chip Vga 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X550CA Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X550CC Mất Nguồn 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X550L Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X550LA Thay Chip Vga 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X550LB Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X550LC Bị Vào Nước 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X550LD Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X550VB Treo Logo 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X551CA Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X552CL Hư Mainboar 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X552LAV Treo Logo 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X553MA Không Lên Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X554 Treo Logo 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X554LA Lấy Liền 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X554LP Chết Ic Nguồn 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS X58LE Chính Hãng 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X59SR Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X71A Treo Logo 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X80L Hư Mainboar 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X82 Tại Quận 8 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X82Q Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X83V Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS X83VBX2 Tại Quận 9 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS X85S Tại Quận 5 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS X8AIJ Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK Chính Hãng 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK BX310UA Chết Ic Nguồn 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK BX430UA Không Lên Nguồn 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK DELUXE UX490UA Treo Logo 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK FLIP S Không Lên Nguồn 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK FLIP UX360UAK Chính Hãng 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK FLIP UX560UA Hư Mainboar 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK FLIP UX560UX Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK FLIP UX561UA Chết Ic Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK K3V Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK NX500 Treo Logo 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK PRO NX500 Tại Quận 6 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK PRO UX501JW Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK PRO UX501VW Gía Sinh Viên 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK PRO UX550VD Gía Sinh Viên 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK PRO UX550VE Thay Chip Vga 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK Q325UA Gía Sinh Viên 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK Q400A Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK TOUCH U500VZ Gía Sinh Viên 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK TOUCH UX31A Mất Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK TP360CA Mất Nguồn 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U20A Thay Chip Vga 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U24A Hư Mainboar 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U24E Không Lên Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U3000CA Gía Sinh Viên 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U3000UA Bị Vào Nước 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U3000UQ Không Lên Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U303LA Chính Hãng 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U303LB Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U303LN Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U303UA Bị Vào Nước 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U303UB Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U305CA Chết Ic Nguồn 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U305FA Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U305UA Thay Chip Vga 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U306UA Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U30JC Treo Logo 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U30SD Chết Ic Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U310UA Bị Vào Nước 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U310UQ Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U31F Gía Bao Nhiêu 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U31JG Treo Logo 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U31SD Chính Hãng 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U31SG Mất Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U32U Bị Vào Nước 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U32VJ Chính Hãng 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U32VM Chính Hãng 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U330UA Gía Bao Nhiêu 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U33JC Không Lên Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U35F Không Lên Nguồn 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U35JC Chết Ic Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U360CA Chết Ic Nguồn 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U36JC Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U36SD Thay Chip Vga 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U36SG Hư Mainboar 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U37VC Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U38DT Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U3S Mất Nguồn 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U3SG Không Lên Nguồn 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U4000UA Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U4000UQ Bị Vào Nước 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U40SD Không Lên Nguồn 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U4100UN Tại Quận 1 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U4100UQ Mất Nguồn 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U410UA Chết Ic Nguồn 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U410UQ Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U410UV Treo Logo 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U41JF Treo Logo 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U41SV Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U43JC Treo Logo 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U43SD Treo Logo 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U44SG Gía Sinh Viên 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U45JC Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U46E Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U46SM Bị Vào Nước 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U46SV Hư Mainboar 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U47A Không Lên Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U47VC Không Lên Nguồn 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U5000 Treo Logo 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U5000UX Hư Mainboar 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U50VG Hư Mainboar 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U5100UQ Mất Nguồn 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U53JC Thay Chip Vga 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U53SD Thay Chip Vga 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U5500VE Hư Mainboar 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U56E Chết Ic Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U6E Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U6EP Hư Mainboar 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U6S Gía Sinh Viên 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U6SG Không Lên Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U6V Không Lên Nguồn 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U6VC Không Lên Nguồn 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U80V Không Lên Nguồn 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK U82U Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL20A Bị Vào Nước 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL20FT Chết Ic Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL30A Chết Ic Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL30JT Bị Vào Nước 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL50A Thay Chip Vga 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL50AT Chết Ic Nguồn 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL50VG Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL50VS Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL50VT Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL80AG Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL80V Mất Nguồn 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL80VS Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UL80VT Thay Chip Vga 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX21A Mất Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX21E Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX30 Hư Mainboar 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX301LA Tại Quận 9 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX302LA Chính Hãng 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX302LG Treo Logo 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX302LG – LA Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX303LA Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX303LB Không Lên Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX303LN Không Lên Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX303UA Thay Chip Vga 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX303UA – UB – LB – LN – LA Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX303UB Không Lên Nguồn 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX305CA Mất Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX305FA Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX305FA – CA – UA – LA Chết Ic Nguồn 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX305LA Hư Mainboar 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX305UA Mất Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX306UA Thay Chip Vga 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX310UA Gía Sinh Viên 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX310UA – UQ Thay Chip Vga 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX310UQ Treo Logo 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX31A Treo Logo 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX31E Gía Sinh Viên 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX31LA Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX32A Gía Sinh Viên 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX32LA Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX32LA – LN Bị Vào Nước 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX32LN Treo Logo 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX32VD Mất Nguồn 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX32VD II Treo Logo 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX330CA Chính Hãng 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX330CA – UA Không Lên Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX330UA Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX3400UA Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX3400UQ Mất Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX3490UA Thay Chip Vga 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX360UA Chết Ic Nguồn 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX360UA – CA Hư Mainboar 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX390UA Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX410UA Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX410UA – UQ Chết Ic Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX410UQ Hư Mainboar 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX42VS Tại Quận 10 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX430UA Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX430UN Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX430UQ Treo Logo 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX501VW Treo Logo 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX501VW – JW Hư Mainboar 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX50V Mất Nguồn 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX510UW Gía Bao Nhiêu 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX510UX Bị Vào Nước 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX510UX – UW Treo Logo 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX51VZ Hư Mainboar 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX52VS Hư Mainboar 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX530UX Treo Logo 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX560UA Mất Nguồn 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK UX560UA – UQ – UX Bị Vào Nước 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK X31A Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK Z35H Chính Hãng 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZENBOOK Z35L Mất Nguồn 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX50JX Chết Ic Nguồn 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX50VW Bị Vào Nước 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX50VX Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX53VD Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX53VE Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX53VW Chết Ic Nguồn 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX60VD Bị Vào Nước 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX60VM Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX63VD Chính Hãng 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX70VW Không Lên Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ASUS ZX73VD Mất Nguồn 320,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Bật mí trước một số khuyến mãi HOT nhất trong chương trình này, Trung Tâm Bảo Hành ONE chính thức công bố các chương trình khuyến mãi cực khủng trên trang tin tức. Nếu bạn đang trông chờ từng phút từng giây các chương trình khuyến mãi mà Trung Tâm Bảo Hành ONE mang đến thì ngay lúc này bạn hãy nháy chuột vào đây để biết thêm thông tin nhé :

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại