Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 2470 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 2575 Tại Quận 1 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 3000 G230 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 310U Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 4460 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 510  Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 5100C Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 520 Tại Quận 12 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 520S Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 526 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 5820 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 6575 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 7560 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 7757 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B110 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B40 Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B41 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B430 Tại Quận 4 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B4400 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B4400S Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B4450S Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B450 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B450   Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B460 Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B460E Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B470 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B470E Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B475 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B475E Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B480 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B485 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B490 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B490S Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B50 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B51 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B5400 Tại Quận 6 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B570 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B570E Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B570E2 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B575 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B575E Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B580 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B590 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B70 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B71 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C460 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C461 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C462 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C465 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C467 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C640 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E10 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E31 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E40 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E41 Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E430 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E4325 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E4430 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E49 Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E50 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E51 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E660 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 13 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 14 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 15 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 2 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE E49 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 10 Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 14 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 14D Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 15 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 15D Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 14 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 15 Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 3 Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 3  Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 4 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 5 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G230 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G40 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G400 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G400M Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4030 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070_2549 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070_4338 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070_4340 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070_5942 Uy Tín 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G410 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G430 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G450 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G460 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G465 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G470 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G475 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G480 Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G50 Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G500 Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G500S Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5030 Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_2270 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_3771 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_3773 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_6136 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_8271 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_9504 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G510 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G530 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G550 Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G555 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G555   Tại Quận 10 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G560 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G570 Quận Phú Nhuận 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G575 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G580 Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G60 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G640 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G770 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G80 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO HELIX 1 Tại Quận 10 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Tại Quận 2 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Tại Quận 10 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Tại Quận 2 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G50  Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Quận Bình Thạnh 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Tại Quận 4 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Chất Lượng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Tại Quận 4 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Tại Quận 1 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Tại Quận 1 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Hcm 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Tại Quận 6 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Tại Quận 6 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Chất Lượng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Quận Thủ Đức 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Quận Tân Phú 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Tại Quận 2 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Chất Lượng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Lấy Liền 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Quận Thủ Đức 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD320S Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPADG780 Quận Tân Phú 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K2450 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K29 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K4350 Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K4450 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K49 Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L410 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L410   Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L412 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L412   Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L512 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L512   Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y520 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y720 Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y920 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO MIIX3 Tại Quận 2 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO MIIX3 1030 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO N100 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO N580 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R50 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R51 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R52 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R60 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R61 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S10 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S102 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S12 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S12   Quận Phú Nhuận 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S2030 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S2030_6833 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S21E-20 Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S400 Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S405 S410P Tại Quận 6 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S410P Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S500 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S510 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S515 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S9 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO SL400 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO SL410 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T23 Chất Lượng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T40 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T400 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T400S   Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T41 Tại Quận 1 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T410I_S Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T42 Tại Quận 4 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T420S Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T43 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T430 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T430S Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T440 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T440P Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T450S 14 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T500 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T510 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T520 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T60 Quận Thủ Đức 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T61 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 11E   Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1  Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2  Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD A275  Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD A475  Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E130 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E220S Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E420 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E460 Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E555 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Tại Quận 9 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Tại Quận 1 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Uy Tín 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Tại Quận 7 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Tại Quận 7 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L420 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L421 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L430 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L440 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L450 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L460 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L520 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L530 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L540 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L560 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P50 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P50S Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P51 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P51S Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P70 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P71 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Tại Quận 10 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S430 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S431 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S440 Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S531 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S540 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T25 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420 Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420I Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420S Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430I Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430S Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430U Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T431S Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440P Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440S Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T450 Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T450S Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T460 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T460P Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T470 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T470S Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T520 Tại Quận 1 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T520I Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T530 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T530I Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T540P Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T550 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T560 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T570 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W520 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W530 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W540 Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W541 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W550S Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 Quận Thủ Đức 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X120E Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X121E Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X130E Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X131E Quận Bình Thạnh 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X140E Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X220 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X220I Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230I Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230S Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X240 Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X240S Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X250 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X260 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Tại Quận 3 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Tại Quận 6 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADT460S Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADX270 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U1 Hcm 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U110 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U150 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U160 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U260 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U300S Quận Tân Phú 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U310 Tại Quận 6 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U310TOUCH Tại Quận 7 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U330 Tại Quận 1 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U400 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U410 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U4170 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U450P Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U450P   Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U460 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U620 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO V410 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO V460 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO V470 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO V480C Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W500 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W510 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W530 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W701 Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W701DS   Quận Phú Nhuận 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X1 Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X1 YOGA Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X100E Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X100E   Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X120E Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X200 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X201 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X201   Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X220 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X230 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X230T Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X240P_S Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X30 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X31 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X3A40 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X60 Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X61 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y300 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y310 Tại Quận 9 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y330 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y40 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y400 Hcm 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y410 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y430 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y450 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y460 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y470 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y480 Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y50 Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y5070 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y510 Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y510P Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y530 Tại Quận 1 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y550 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y550P Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y560 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y560D   Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y560P Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y570 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y70 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y7070 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y740 Gía Rẻ 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 10 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 11S Quận Bình Thạnh 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 13 Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 14 Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 15 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 11 Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Lấy Liền 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 11 Gía Rẻ 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 14 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 460 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 500 Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 500  Tại Quận 7 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 510 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 520 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 520 14 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 700 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 900 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 900S Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA S3  Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA11S Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z360 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z400 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z4000 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z4070 Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z410 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z460 Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z470 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z480 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z5070 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z510 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z5170 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z560 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z560   Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z570 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z61 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.