Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD MACBOOK PRO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1045 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1078 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1175 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1181 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1189 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1278 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1280 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1281 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1286 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1322 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO A1382 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMX72 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMX82 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMX92 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMXA2 Tại Quận 1 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO GMXC2 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MA092 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MA611 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MA897 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB133 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB134 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB166 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB470 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB471 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB513 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB604 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB766 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB985 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB986 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB990 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MB991 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC024 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC026 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC118 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC226 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC318 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC371 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC372 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC373 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC374 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC375 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC700 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC721 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC723 Tại Quận 12 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC724 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC725 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC975 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MC976 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD101 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD102 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD103 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD104 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD212 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD213 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD311 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD313 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD314 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD318 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD322 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD662 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MD712 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME293 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME294 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME662 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME664 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME665 Quận Thủ Đức 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME864 Tại Quận 4 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME865 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO ME866 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MF839 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MF840 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MF841 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGX72 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGX82 Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGX92 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGXA2 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MGXC2 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MJLT2 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MJY32 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD MACBOOK PRO MK4M2 Hcm 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .


Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD MACBOOK PRO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD MACBOOK PRO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD MACBOOK PRO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD MACBOOK PRO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !