Ổ Đĩa DVD Laptop Lenovo

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ DVD Laptop LENOVO 2470 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 2575 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 3000 G230 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 310U 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 4460 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 510 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 5100C 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 520 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 520S 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 526 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 5820 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 6575 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 7560 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO 7757 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B110 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B40 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B41 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B430 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B4400 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B4400S 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B4450S 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B450 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B450 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B460 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B460E 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B470 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B470E 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B475 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B475E 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B480 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B485 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B490 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B490S 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B50 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B51 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B5400 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B570 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B570E 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B570E2 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B575 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B575E 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B580 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B590 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B70 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO B71 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO C460 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO C461 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO C462 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO C465 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO C467 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO C640 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E10 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E31 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E40 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E41 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E430 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E4325 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E4430 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E49 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E50 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E51 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO E660 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE 13 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE 14 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE 15 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE 2 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO EDGE E49 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 10 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 14 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 14D 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 15 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 15D 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 2 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 2 14 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 2 15 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 3 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 3 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 4 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO FLEX 5 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G230 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G40 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G400 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G400M 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G4030 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G4070 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G4070_2549 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G4070_4338 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G4070_4340 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G4070_5942 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G410 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G430 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G450 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G460 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G465 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G470 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G475 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G480 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G50 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G500 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G500S 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G5030 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G5070 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_2270 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_3771 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_3773 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_6136 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_8271 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G5070_9504 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G510 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G530 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G550 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G555 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G555 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G560 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G570 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G575 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G580 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G60 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G640 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G770 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO G80 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO HELIX 1 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 300 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 305 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 500 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 510 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 700 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 720 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G360 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G40 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G405 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G41 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G410 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G470 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G475 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G480 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G485 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G50 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G50 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G505 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G51 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G510 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G570 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G575 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G580 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G585 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G70 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G700 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G710 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD G770 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N580 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N581 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N585 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD N586 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P400 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P500 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P580 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD P585 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S10 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S100 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S110 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S200 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S205 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S206 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S210 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S215 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S300 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S310 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S400 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S405 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S415 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S500 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U260 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U310 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U400 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U410 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPAD320S 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO IDEAPADG780 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO K2450 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO K29 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO K4350 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO K4450 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO K49 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO L410 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO L410 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO L412 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO L412 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO L512 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO L512 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO LEGION Y520 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO LEGION Y720 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO LEGION Y920 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO MIIX3 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO MIIX3 1030 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO N100 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO N580 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO R50 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO R51 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO R52 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO R60 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO R61 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S10 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S102 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S12 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S12 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S2030 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S2030_6833 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S21E-20 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S3 YOGA 14 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S400 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S405 S410P 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S410P 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S500 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S510 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S515 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO S9 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO SL400 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO SL410 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T23 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T40 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T400 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T400S 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T41 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T410I_S 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T42 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T420S 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T43 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T430 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T430S 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T440 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T440P 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T450S 14 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T500 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T510 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T520 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T60 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO T61 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD 11E 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD A275 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD A475 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E130 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E220S 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E420 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E460 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD E555 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L420 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L421 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L430 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L440 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L450 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L460 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L520 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L530 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L540 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD L560 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P50 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P50S 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P51 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P51S 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P70 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD P71 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S430 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S431 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S440 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S531 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD S540 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T25 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420I 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420S 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430I 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430S 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T430U 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T431S 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440P 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T440S 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T450 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T450S 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T460 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T460P 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T470 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T470S 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T520 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T520I 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T530 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T530I 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T540P 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T550 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T560 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD T570 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W520 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W530 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W540 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W541 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD W550S 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X120E 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X121E 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X130E 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X131E 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X140E 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X220 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X220I 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230I 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X230S 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X240 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X240S 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X250 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD X260 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADT460S 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO THINKPADX270 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U1 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U110 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U150 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U160 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U260 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U300S 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U310 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U310TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U330 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U400 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U410 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U4170 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U450P 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U450P 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U460 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO U620 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO V410 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO V460 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO V470 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO V480C 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO W500 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO W510 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO W530 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO W701 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO W701DS 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X1 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X1 YOGA 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X100E 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X100E 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X120E 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X200 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X201 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X201 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X220 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X230 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X230T 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X240P_S 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X30 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X31 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X3A40 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X60 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO X61 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y300 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y310 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y330 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y40 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y400 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y410 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y430 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y450 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y460 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y470 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y480 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y50 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y5070 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y510 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y510P 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y530 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y550 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y550P 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y560 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y560D 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y560P 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y570 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y70 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y7070 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Y740 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 10 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 11S 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 13 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 13 20175 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 14 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 15 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 11 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 11 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 14 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 460 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 500 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 500 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 510 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 520 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 520 14 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 700 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 900 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA 900S 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA S3 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO YOGA11S 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z360 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z400 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z4000 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z4070 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z410 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z460 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z470 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z480 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z5070 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z510 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z5170 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z560 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z560 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z570 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop LENOVO Z61 50,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Liên tiếp trong những ngày vừa qua Trung Tâm chúng tôi liên tục tung ra các Chương trình Giảm giá lớn để thu hút khách hàng . Trung tâm đã mang đến quý khách hàng nhiều khuyến mãi – ưu đãi mới nhất của mình .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại