Ram Laptop Toshiba

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA A660 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C50 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C55T 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C640 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C650 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA DYNABOOK 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E205 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E45T 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E45T-A4200 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L10T 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L500 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L510 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L630 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L635 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L640 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L645 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L645 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L650 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L655 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L670 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L735 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA M780 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA M900 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA MINI NB205 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P105 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P55T 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P870 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS463A 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS562A 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS566A 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS569A 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS56HA 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS56MA 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS57HA 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSA50A 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSBY3A 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSC09A 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSC0MA 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSK01A 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSK05A 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLB1A 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLB9A 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLGXA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLQ1A 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLS1A 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLS4A 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLSAA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLW9A 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLWTA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSMD1A 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSMD9A 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSPC5A 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSPCDA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSERA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSESA 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSG0A 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSG2A 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PST1BA 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PST3BA 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU5RA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU5XA 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU6SA 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU6VA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU83A 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU8DA 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU9CA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PT15AA 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PT15BA 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PU143A 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA R600 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA R700 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA S500 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA T110 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U40T 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U500 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U505 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U505-S2012 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U845T 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U925T 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA X505 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA Z830 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trước hết , cho phép Trung tâm được gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại