Sạc Laptop Acer

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop ACER 4738G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER 4745G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER 4810T 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER 4820T 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER 5742G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER AO756 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 1410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 2920 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 2930 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 3600 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 3620 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 3650 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 3680 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 3810 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 3820 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 3830 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 3880 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4230 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4250 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4251 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4252 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4253 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4253G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4310 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4315 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4320 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4330 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4332 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4336 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4339 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4339  50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4349 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4350G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4352 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4430 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4520 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4520G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4530 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4535 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4540 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4551 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4551G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4552 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4553 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4560 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4560G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4625 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4710 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4710G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4715Z 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4720G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4720GZ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4720Z 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4730 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4730Z 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4732Z 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4733 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4733Z 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4735Z 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4735ZG 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4736 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4738 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4738G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4738ZG 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4739 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4739Z 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4740 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4741 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4741Z 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4741ZG 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4743 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4743G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4745 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4745G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4745Z 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4749 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4750 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4750G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4750Z 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4750ZG 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4752 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4810T 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4820 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 4830 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5100 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5251 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5349 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5470 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5517 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5532 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5536 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5541 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5570 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5600/ ZB2 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5630 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5650 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5680 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5710 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5720 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5732 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5732Z 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5733 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5735 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5737 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5738 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5739G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5740 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5741 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5742 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5745 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5750 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5810 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5830 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 5930 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 6530 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 6920 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 7750 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE 9320 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A114-31 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A314-31 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A315-SERIES 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A515 51G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A515-SERIES 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A517-51 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A517-51G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A517-SERIES 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE A615-51G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_431 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_432 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_434 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_470 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_471 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_522 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_531 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_570 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1_571 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-410G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-422 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-422G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-430 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-431 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-431G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-432 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-432G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-432P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-434 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-470 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-471 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-472 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-522 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-531 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-570 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E1-571 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5 575G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5_411 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5_471(E14) 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5_511 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5_531 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5_571 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5_573 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5_574 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-4 SERIES 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-411 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-471(E14) 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-473 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-473G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-475 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-475G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-476 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-476G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-5 SERIES 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-511 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-521 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-523 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-531 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-553 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-553G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-571 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-573 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-575 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-575G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-7 SERIES 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-772 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-772G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-774 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE E5-774G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-132 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-311 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-432 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-5 SERIES 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-512 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-512-C96S MS2394 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-520 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-521 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-522 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-523 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-533 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-572 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ES1-732 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE F15 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE F5-5 SERIES 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE F5-573G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE IC 3741 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE M3 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131M 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 1-132 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431M 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 522 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 725 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE 756 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE D255 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE D257 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE D270 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE D525 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE NAV50 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE ONE ZG5 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE R7 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE S3 SM2346 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE S5-371 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE S7 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE S7-391 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SW5-173 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH 10 E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW -016 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-013P 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-106P 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-014 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-015 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111P 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171P 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173P 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-271 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-272P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW-3-103 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-011 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-014P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE SWITCHSW 5-272 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V NITRO 15 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V NITRO 17 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V3_371 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V3_471 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V3_571 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V3-371 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V3-372 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V3-471 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V3-571 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5_431 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5_471 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5_551 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5_571 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5-122P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5-431 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5-471 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5-551 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5-571 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE V5-572P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE VN7-793G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE VX 15 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE VX5-591G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE Z1402-39KT 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ASPIRE4738Z 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER CHROMEBOOK R 11 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E1 531 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E1-432 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E1-470 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E1-471 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E1-532 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E1-571 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E1-572 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E5-471 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E5-571 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER E5-572 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EMACHINES D640 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EMACHINES D730 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EMACHINES E627 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EMACHINES E730G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EMACHINES EM350/ NAV51 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ES1-511 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 2510 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 3000 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 3100 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4010 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4100 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4120 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4130 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4210 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4220 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4230 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4253 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4420 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4620 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4620Z 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4630 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4630Z 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4630ZG 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5220 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5230 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5230E 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5235 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5420 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5420G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5430 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5510Z 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5610 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5610G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5620 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5620ZG 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5630 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5630EZ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5630G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5630Z 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5635G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5635Z 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7230 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7230E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7420 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7620 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7620G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7620Z 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630 ZG 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630EZ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630Z 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER FERRARI 4000 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER FERRARI 5000 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER M3-481 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER NITRO 5 AN515 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER NITRO AN515-SERIES 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER NITRO NP515-51 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE D255 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE L1410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE S1001 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE S1002 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE S1002P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE S1003 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE S1003P 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE Z1401 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE Z1402 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE ZG5 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE 4220 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER P3-171 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER P648 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR 17X 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR 21X 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR G3-571 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR G3-572 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR G3-573 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR G5-793 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR GX-791 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR GX-792 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER PREDATOR PH317-51 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER R5 471T 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER R7-572 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER S3-391 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN 1 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN 3 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN 5 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN 7 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SA-271P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SA5-271 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SP 111-31N 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SP 113-31 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SP111-31 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SP111-32N 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SP315-51 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SP513-51 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SP513-52N 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SPIN SP515-51GN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWIFT 3 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWIFT 7 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWIFT SF315 51 530V 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWITCH 11 V 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWITCH 7 BLACK EDITOR 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWITCH ALPHA 12 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWITCH SW1-011 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWITCH SW312-31P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWITCH SW5-017P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWITCH SW512-217 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER SWITCH SW512-52P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4070 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4080 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4100 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4150 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4200 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4210 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4220 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4230 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4235 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4260 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4270 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4280 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4310 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4320 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4330 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4335 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4350 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4400 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4520 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4600 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4650 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4670 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4720 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4730 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4730G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4730Z 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4740ZG 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4750 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4750Z 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 4750ZG 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 505 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5100 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5210 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5220 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5220G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5230 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5330 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5330G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5335 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5344 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5360 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5360G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5510 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5520 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5520G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5530 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5530G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5725G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5730 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5730G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5735 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5735G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5735Z 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5741G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5741Z 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5741ZG 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5742 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5742Z 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5742ZG 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5744 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5744Z 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5760 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5760G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 5760ZG 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6252 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6253 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6291 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6292 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6293 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6550 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6552 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6553 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6592 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6592G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6593 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6593G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6594 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6594E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6594G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6595 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 6595G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7220 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7220G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7230 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7320 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7330 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7510 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7520G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7530 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7530G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7720G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7730 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7730G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7740 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7740G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7750 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7750G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 7750Z 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8100 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8172T 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8200 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8331 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8331G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8371 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8372 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8372T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8372TG 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8372TZ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8431 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8471 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8473 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8473G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8473T 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8481 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8481T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8481TG 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8531 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8571 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8571G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8572 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8572G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8572T 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8573 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8573T 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE 8573TG 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE B113-E 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE B113-M 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE B115-M 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE B116-M 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE B116MP 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE B116-MP 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE B117-MP 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE B118 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE P236-M 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE PP238-M 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-R 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-RN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER TRAVELMATE X349 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ULTRABOOK S3 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ULTRABOOK S7-391 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V3-122 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V3-371 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V3-471 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V3-472 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V3-571 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V3-572 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V5-122 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V5-431 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V5-431,V5-471 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V5-471 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V5-571 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V5-572 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER V5-573 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER W500 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER W510 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER W700 (ASPIRE P3) 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER 5515 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop ACER ONE ASPIRE D270 40,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trước hết , cho phép Trung tâm được gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

 -Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại