Sạc Laptop FUjITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop FUJITSU 1718 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A1110 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A1120 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A1220 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A530 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A531 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A532 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A6220 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU A6230 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH530 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH531 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH532 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH544 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH550 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH551 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH552 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH555 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH564 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AH701 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO A3667G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO L1310G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LA1703 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI1718 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI2727 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI3910 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA1510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA1538 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA2510 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PI1536 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SI1520 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SI2636 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SI3655 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO UI3520 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XA2528 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XA3530 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI1526 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI1546 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI2428 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI2528 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI2550 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU AMILO XI3650 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU BH531 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H700 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H710 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H720 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H760 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H910 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H920 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU CELSIUS H970 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E544 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E554 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E733 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E734 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E743 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E744 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E751 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E752 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E753 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E754 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E755 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU E780 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU H730 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU L1010 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH520 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH522 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH530 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH531 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH532 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH700 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH701 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LH772 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU LL730 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU M1010 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU M7440 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU MH330 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU MH380 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU N3530 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU N6410 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU NH532 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU NH751 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P3110 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P701 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P702 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P7120 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P770 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P772 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU P8010 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU PH521 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU PH530 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU PH701 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU PH702 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q555 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q572 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q584 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q702 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU Q704 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S561 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S6420 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S6421 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S710 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S751 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S752 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S761 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S762 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S792 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S904 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU S935 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SD50 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH530 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH561 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH572 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH760 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH761 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH762 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH771 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH772 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU SH782 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T901 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T902 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T904 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU T935 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU U745 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU U772 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU UH554 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU UH572 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU UH574 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop FUJITSU V5505 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Nhân dịp một mùa HÈ SÔI ĐỘNG đã đến , trung tâm xin trân trọng gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mãi dành cho sinh viên .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

Chưa được phân loại