Sạc Laptop Toshiba

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop TOSHIBA A660 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C50 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C55T 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C640 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C650 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA DYNABOOK 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E205 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E45T 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E45T-A4200 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L10T 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L500 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L510 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L630 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L635 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L640 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L645 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L645 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L650 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L655 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L670 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L735 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA M780 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA M900 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA MINI NB205 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P105 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P55T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P870 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS463A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS562A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS566A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS569A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS56HA 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS56MA 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS57HA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSA50A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSBY3A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSC09A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSC0MA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSK01A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSK05A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLB1A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLB9A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLGXA 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLQ1A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLS1A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLS4A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLSAA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLW9A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLWTA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSMD1A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSMD9A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSPC5A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSPCDA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSERA 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSESA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSG0A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSG2A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PST1BA 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PST3BA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU5RA 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU5XA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU6SA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU6VA 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU83A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU8DA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU9CA 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PT15AA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PT15BA 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PU143A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA R600 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA R700 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA S500 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E105  60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L745  60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA T110 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U40T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U505 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U505-S2012 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U845T 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U925T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA X505 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA Z830 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại