Vỏ Laptop Acer

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop ACER 4738G 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER 4745G 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER 4810T 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER 4820T 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER 5742G 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER AO756 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 1410 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 2920 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 2930 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3600 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3620 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3650 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3680 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3810 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3820 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3830 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3880 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4230 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4250 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4251 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4252 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4253 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4253G 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4310 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4315 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4320 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4330 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4332 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4336 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4339 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4339  200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4349 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4350G 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4352 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4410 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4430 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4520 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4520G 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4530 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4535 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4540 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4551 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4551G 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4552 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4553 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4560 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4560G 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4625 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4710 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4710G 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4715Z 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720G 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720GZ 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720Z 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4730 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4730Z 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4732Z 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4733 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4733Z 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4735Z 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4735ZG 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4736 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738G 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738ZG 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4739 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4739Z 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4740 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741Z 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741ZG 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4743 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4743G 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745G 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745Z 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4749 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750G 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750Z 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750ZG 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4752 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4810T 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4820 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4830 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5100 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5251 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5349 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5470 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5517 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5532 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5536 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5541 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5570 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5600/ ZB2 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5630 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5650 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5680 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5710 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5720 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5732 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5732Z 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5733 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5735 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5737 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5738 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5739G 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5740 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5741 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5742 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5745 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5750 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5810 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5830 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5930 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 6530 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 6920 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 7750 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 9320 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A114-31 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A314-31 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A315-SERIES 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A515 51G 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A515-SERIES 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-51 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-51G 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-SERIES 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A615-51G 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_431 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_432 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_434 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_470 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_471 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_522 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_531 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_570 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_571 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-410 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-410G 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-422 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-422G 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-430 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-431 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-431G 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432G 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432P 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-434 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-470 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-471 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-472 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-522 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-531 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-570 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-571 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5 575G 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_411 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_471(E14) 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_511 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_531 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_571 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_573 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_574 10,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-4 SERIES 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-411 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-471(E14) 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-473 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-473G 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-475 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-475G 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-476 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-476G 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-5 SERIES 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-511 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-521 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-523 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-531 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-553 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-553G 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-571 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-573 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-575 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-575G 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-7 SERIES 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-772 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-772G 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-774 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-774G 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-132 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-311 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-432 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-5 SERIES 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-512 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-512-C96S MS2394 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-520 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-521 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-522 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-523 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-533 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-572 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-732 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE F15 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE F5-5 SERIES 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE F5-573G 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE IC 3741 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE M3 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131M 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-132 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431M 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 522 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 725 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 756 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D255 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D257 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D270 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D525 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE NAV50 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE ZG5 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE R7 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE S3 SM2346 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE S5-371 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE S7 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE S7-391 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SW5-173 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH 10 E 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW -016 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-013P 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-106P 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-014 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-015 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111P 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171P 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173P 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-271 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-272P 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW-3-103 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-011 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-014P 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCHSW 5-272 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V NITRO 15 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V NITRO 17 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_371 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_471 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_571 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-371 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-372 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-471 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-571 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_431 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_471 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_551 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_571 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-122P 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-431 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-471 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-551 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-571 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-572P 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE VN7-793G 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE VX 15 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE VX5-591G 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE Z1402-39KT 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE4738Z 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER CHROMEBOOK R 11 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1 531 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-432 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-470 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-471 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-532 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-571 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-572 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER E5-471 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER E5-571 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER E5-572 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES D640 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES D730 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES E627 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES E730G 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES EM350/ NAV51 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ES1-511 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 2510 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 3000 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 3100 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4010 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4100 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4120 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4130 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4210 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4220 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4230 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4253 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4420 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4620 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4620Z 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630Z 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630ZG 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5220 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5230 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5230E 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5235 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5410 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5420 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5420G 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5430 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5510Z 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5610 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5610G 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5620 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5620ZG 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630EZ 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630G 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630Z 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5635G 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5635Z 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7230 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7230E 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7420 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620G 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620Z 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630 ZG 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630EZ 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630G 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630Z 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER FERRARI 4000 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER FERRARI 5000 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER M3-481 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER NITRO 5 AN515 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER NITRO AN515-SERIES 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER NITRO NP515-51 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE D255 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE L1410 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1001 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1002 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1002P 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1003 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1003P 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE Z1401 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE Z1402 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE ZG5 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE 4220 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER P3-171 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER P648 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR 17X 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR 21X 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-571 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-572 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-573 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR G5-793 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR GX-791 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR GX-792 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR PH317-51 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER R5 471T 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER R7-572 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER S3-391 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN 1 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN 3 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN 5 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN 7 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SA-271P 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SA5-271 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP 111-31N 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP 113-31 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP111-31 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP111-32N 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP315-51 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP513-51 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP513-52N 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP515-51GN 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWIFT 3 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWIFT 7 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWIFT SF315 51 530V 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH 11 V 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH 7 BLACK EDITOR 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH ALPHA 12 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW1-011 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW312-31P 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW5-017P 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW512-217 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW512-52P 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4070 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4080 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4100 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4150 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4200 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4210 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4220 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4230 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4235 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4260 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4270 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4280 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4310 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4320 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4330 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4335 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4350 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4400 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4500 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4520 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4600 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4650 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4670 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4720 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730G 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730Z 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4740ZG 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750Z 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750ZG 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 505 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 510 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5100 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5210 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5220 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5220G 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5230 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5330 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5330G 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5335 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5344 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5360 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5360G 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5510 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5520 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5520G 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5530 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5530G 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5725G 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5730 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5730G 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735G 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735Z 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741G 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741Z 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741ZG 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742Z 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742ZG 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5744 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5744Z 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760G 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760ZG 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6252 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6253 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6291 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6292 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6293 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6550 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6552 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6553 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6592 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6592G 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6593 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6593G 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594E 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594G 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6595 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6595G 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7220 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7220G 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7230 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7320 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7330 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7510 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7520G 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7530 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7530G 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7720G 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7730 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7730G 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7740 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7740G 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750G 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750Z 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8100 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8172T 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8200 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8331 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8331G 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8371 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372T 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372TG 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372TZ 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8431 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8471 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473G 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473T 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481T 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481TG 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8531 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8571 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8571G 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572G 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572T 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573T 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573TG 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B113-E 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B113-M 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B115-M 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116-M 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116MP 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116-MP 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B117-MP 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B118 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE P236-M 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE PP238-M 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-R 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-RN 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE X349 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ULTRABOOK S3 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ULTRABOOK S7-391 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-122 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-371 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-471 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-472 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-571 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-572 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-122 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-431 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-431,V5-471 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-471 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-571 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-572 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-573 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER W500 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER W510 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER W700 (ASPIRE P3) 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER 5515 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE ASPIRE D270 200,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại