Vỏ Laptop Dell

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop DELL 15R 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO 13 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS SU9400  200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R2  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R3  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 14 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R3  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R2  140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R3  140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R4  110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 18 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R2  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R3  170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X R2  140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14XR1 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M15X 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R2  100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R3  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R4  140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X R2  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI 15R 5520  150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 5420  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5420  190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5423  130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5520  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5521  140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL BMW Z4 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3180  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3189  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 13 3380  140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 3120 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 7310 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPIRON 5447 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPRISON 11 3147  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPRISON N5378 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRION 14R 3420  200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1090 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 10Z 1120  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3148 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3162 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 31623164  200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168  150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3169  180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3179  110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1122 M102Z  140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1150 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1110  120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1120  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1121  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1210 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 1370  140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5368 2-IN-1 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5378 2-IN-1 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5379 2-IN-1 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359  150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7368 2-IN-1 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7378 2-IN-1 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 N3010  130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1318 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1320 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13R 3010 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z 5323  100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N301Z  150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N311Z  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 (N4120)  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 1440  160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3459  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3462  160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3465  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3467  180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3468  100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5443  200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5468  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7437  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7447  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7460  150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7466 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7467 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4010  180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4040  160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3421  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3437  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020  160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1410 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1420 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1425 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1427 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1428 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1435 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1440 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14-5442 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1464 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420  100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5421  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437  120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110  180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R SE 7420 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 1470  110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z N411Z  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564  130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537  150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552  180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3555  150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3559  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3565  200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3567  200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3568  100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5521  120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5565  130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5566  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5567  130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568 2-IN-1 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5578 2-IN-1 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5579 2-IN-1 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7000  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7537 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7560  130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7569 2-IN-1 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7572  170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7579 2-IN-1 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5576 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5577 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7566 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7567 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7577 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5010  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5030 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5010  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5030  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5040  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5050  140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1520 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1521 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1525 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1526 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1545 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1546 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1564 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521  190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5537  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R SE 7520 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R-5520 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 1570  140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 5523  160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1646 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5765  150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5767  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7773 2-IN-1 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7778 2-IN-1 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7779 2-IN-1 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1720 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1721 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1750 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1764 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720  200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5721  190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5737  160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R N7110  110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R SE 7720 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3000 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 300M 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3135 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3137 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3138 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3147 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3148 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3152 2-IN-1  150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3153 2-IN-1  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3157 2-IN-1  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3158 2-IN-1  170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3162 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3168 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3200 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3358 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3420 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3421 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3422 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3437 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3441 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442C 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3443 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3451 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3452 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3458 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3459 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3462 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3467 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3500 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3520 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3521 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3531 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3537 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3541 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3542 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3543 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3551 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3552 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3558 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3567 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3700 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3721 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3737 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3800 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3878 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5000 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5370 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5378 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5420 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5425 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5437 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5439 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5442 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5445 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5447 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5448 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5451 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5452 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5455 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5457 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5458 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5459 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5520 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5521 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5525 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5542 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5543 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5545 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547C 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548A 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5551 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5552 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5555 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5557 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5558 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5559 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5567 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5570 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5720 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5748 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5749 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5755 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5758 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5759 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5770 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 630M 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 6400 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 640M 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7000 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 700M 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 710M 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7347 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 2-IN-1  180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7352 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7353 2-IN-1  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7359 2-IN-1  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7370 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 2-IN-1  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7420 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7437 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7472 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7500 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7520 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7537 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7547 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7548 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7557 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7558 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7559 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7566 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7567 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7568 2-IN-1  130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7570 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7573 2-IN-1  130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7577 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7720 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7737 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7746 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8500 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600C 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9100 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9200 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9300 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9400 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON B120 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON B130 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON DUO TOUCH  200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1405 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1505 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1705 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON I15-156B 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M102Z 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M301Z 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M411R 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M421R 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M431R 5435  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M501R 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M5040 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M511R 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M521R 5525  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M531R 5535  110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M731R 5735  190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1010 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1012 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010  130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011  190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012  160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1011 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1018 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 12 1210 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 9 910 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI DUO 1090 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3010 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3437 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3443 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3543 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4010 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4020 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4030 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4050 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4110 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5010 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5030 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5040 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5050 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5110 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5447 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5448A 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5521 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5537 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7010 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7420 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON XPS GEN 2 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON13R  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON14R N4010 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON15R  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRONN 3451 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION 1464 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION M501R 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION M5030 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL L421X  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 120L 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3379 2-IN-1 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3380  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2100 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2110 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2120 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3150 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3160 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3180 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3189 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3330 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3340 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3350 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3440 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3450 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3460 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3470 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3480 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 34803488 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3540 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3550 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3560 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3570 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 35803588 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5175 2-IN-1  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5179 2-IN-1  120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5280 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 52805288 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5285 2-IN-1  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5289 2-IN-1  180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5404 RUGGED  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5414 RUGGED  200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5450 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 54805488 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5570 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5580 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 6430U 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7204 RUGGED  150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7214 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7275 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7280 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7285 2-IN-1  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 2-IN-1  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7370 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7380 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7389 2-IN-1  120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7404 RUGGED  100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7414 RUGGED  180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7480 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D620 ATG  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 ATG  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 XFR  140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630C 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D631 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D800 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D810 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D820 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D830 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4200 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4300 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4310 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E52505250 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5270 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5400 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5410 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420M 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5430 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5440 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5450 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5470 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5500 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5510 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520M 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5530 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5540 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5550 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5570 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6220 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6230 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6320 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6330 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 ATG  190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 XFR  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 ATG  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 ATG  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 XFR  120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 ATG  160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430S 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6440 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6500 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6510 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6520 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6530 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6540 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 ULTRABOOK  130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7250 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E72507250 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 MOBILE THIN 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7440 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7450 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7470 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 3510 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 3520 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 5510 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 5520 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7510 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7520 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7710 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7720 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M2800 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M3800 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M4300 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M4400 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6400 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6500 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6600 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6700 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6800 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL S10-ST2  100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1350 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1435 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1440 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1450 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1457 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1458 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 14Z 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 1555  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1535 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1536 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1537 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1538 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1539 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555N 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1557 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1558 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1569 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1735 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1737 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1745 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1747 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1749 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO PP39L 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO S1737 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1645  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1647  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1340  180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1640  160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1537  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1555  130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1569  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1014 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1015 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1050 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1088 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1200 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1220 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 131 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310N 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320N 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3449  140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3468  200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 5468  120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1400 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1410 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1440 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1450 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14R 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3549  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3562  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3565  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3568  140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 5568  180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 7570  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1500 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1510 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520N 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1540 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1550 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1700 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1710 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1720 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2420 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2421 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2510 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2520 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2521 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3300 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3350 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3360 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3400 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3445 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3446 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3450 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3458 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3459 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3460 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3468 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500BR 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3546 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3550 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3555 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3558 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3559 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3560 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3561 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3568 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3640 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3700 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3750 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 450 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 500 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5459 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5460 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5468 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5470 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5480 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5530 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5560 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5568 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5640 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 7570 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A840 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A860 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A90 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V13 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V130 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V131 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2420 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2421 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2521 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3300 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3350 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3450 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3460 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3500 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3550 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3560 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5460 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5470 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 11 9P33  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9250  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q23  150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q33  160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9333  130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9343  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9350  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9360  140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9365 2-IN-1 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 L321X  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 L322X  190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1340 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13Z 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 L401X  190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 L421X  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14Z L412Z  120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9530  140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550  120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9560  190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L501X  110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L502X  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L521X  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15Z 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15Z L511Z  150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1640 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1645 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1647M 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 L701X  120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 L702X  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 8500 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 9343 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 9360 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS DUO 12  140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS DUO 13  140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L321X 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L401X 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L412Z 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L421X 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L501X 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L502 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L502X 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L521X 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L702X 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1210 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1210 MXC062  160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1330 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1330 M1330  160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M140 MXC051  130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1530 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1530 M1530  170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M170 MXG051  130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1710 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1710 MXG061  190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1730 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1730 M1730  140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M2010 MXP061  180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS P12G 160,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trước hết , cho phép Trung tâm được gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

 -Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại