Vỏ Laptop FUjITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop FUJITSU 1718 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A1110 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A1120 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A1220 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A530 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A531 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A532 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A6220 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A6230 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH530 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH531 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH532 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH544 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH550 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH551 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH552 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH555 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH564 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH701 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO A3667G 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO L1310G 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LA1703 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI1718 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI2727 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI3910 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1510 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1538 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA2510 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PI1536 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI1520 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI2636 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI3655 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO UI3520 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA2528 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA3530 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1526 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1546 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2428 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2528 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2550 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI3650 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU BH531 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H700 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H710 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H720 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H760 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H910 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H920 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H970 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E544 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E554 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E733 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E734 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E743 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E744 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E751 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E752 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E753 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E754 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E755 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E780 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU H730 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU L1010 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH520 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH522 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH530 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH531 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH532 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH700 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH701 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH772 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LL730 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU M1010 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU M7440 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU MH330 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU MH380 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU N3530 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU N6410 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU NH532 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU NH751 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P3110 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P701 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P702 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P7120 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P770 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P772 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P8010 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU PH521 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU PH530 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU PH701 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU PH702 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q555 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q572 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q584 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q702 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q704 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S561 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S6420 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S6421 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S710 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S751 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S752 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S761 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S762 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S792 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S904 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S935 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SD50 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH530 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH561 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH572 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH760 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH761 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH762 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH771 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH772 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH782 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T935 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T901 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T902 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T904 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T935 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU U745 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU U772 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU UH554 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU UH572 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU UH574 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU V5505 110,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Trước hết , cho phép Trung tâm được gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin dùng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua.

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

Chưa được phân loại