Vỏ Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop MSI CR400 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR400  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR42  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR420  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR43 6M 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR460  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR600  180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR61  160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR62  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR640  200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR70  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR700-012US  140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR72 6M 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR72 6ML 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR72 7ML 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420-0137  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420-062XVN  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420-1453  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420MX  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX480  140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX480 46 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX61 2QC 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX61 2QF 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX61-2PF  130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX61-2QF  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX62 2QD 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX62 6QD 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX62 6QL 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX62 7QL 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70 2OC 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70 2OD 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70 2QF 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX700-020US  100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX700-053US  120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70-2PF  160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70-2QF  180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX72 6QD 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX72 6QL 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX72 7QL 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI E7235-295US   190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI EX460-037XVN  170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI EX460X   150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI EX460X-003VN  120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI EX465   130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI FX400  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI FX400-069XVN  180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI FX400-1481  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI FX600MX-0113  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE40 20L 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE40 2OC 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE40 2OL 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE40 2PC 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 0NC 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 0ND 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2MSI 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2OC 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2OD 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2OE 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PC 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PE 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PF 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PG 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PL 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2QD 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2QE 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 Apache 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE600  170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60-2PC Apache 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60-2PL Apache 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60-2QD Apache 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE603  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QC 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QD 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QE 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QF 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QL 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QC 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QD 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QE 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QF 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QL 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 7RD 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 7RE 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62-2QD Apache 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62MVR 7RG 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62VR 6RF 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62VR 7RF 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62VR 7RF  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE63 7RC 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE63 7RD 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE63VR 7RE 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE63VR 7RF 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 0NC 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 0ND 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2OC 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2OE 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2PC 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2PE 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2PL 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2QD 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2QE 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 Apache 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE700  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70-0NC   180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70-2QD Apache 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QC 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QD 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QE 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QF 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QL 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QC 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QD 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QE 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QF 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QL 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 7RD 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 7RE 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72MVR 7RG 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72VR 6RF 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72VR 7RF 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE73 7RC 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE73 7RD 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE73VR 7RE 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE73VR 7RF 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF62 7RD 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF62 7RE 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF62VR 7RF 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF72 7RD 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF72 7RE 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF72VR 7RF 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 6QC 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 6QD 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 6QE 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 6QF 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 7QF 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 7RD 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 7RDX 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 7REX 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7RC 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7RD 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7RDX 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7RE 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7REX 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62MVR 7RFX 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62VR 7RFX 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 6QC 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 6QD 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 6QE 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 6QF 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 7QF 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 7RD 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 7RDX 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 7REX 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72M 7RDX 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72M 7REX 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72VR 7RFX 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 2OD 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 2PE 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 2QE 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 2QF 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60-2QF 896 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 2QD 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 2QE 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 6QE 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 6QF 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 7QF 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 7RDX 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 7RE 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 7REX 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62M 7RD 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62M 7RDX 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62M 7REX 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62MVR 7RFX 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 2OD 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 2PE 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 2QE 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 2QF 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 Leopard 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 2QD 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 2QE 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 6QE 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 6QF 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7QF 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7RD 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7RDX 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7RE 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7REX 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72M 7RDX 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72M 7REX 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72MVR 7RFX 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72VR 6RF 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72VR 7RF 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72VR 7RFX 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS30 2M 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS32 6QE 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS40 6QD 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS40 6QE 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS43VR 6RE 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS43VR 7RE 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2PC 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2PE 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2PL 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2PM 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2QC 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2QD 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2QE 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 6QC 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 6QD 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 6QE 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 Ghost 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS620 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS63 7RD 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS63 7RE 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS63VR 7RF 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS63VR 7RG 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2OC 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2OD 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2OD  130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2PC 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2PE 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2QC 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2QD 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2QE 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 6QC 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 6QD 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 6QE 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 STEALTH 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS72 6QC 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS72 6QD 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS72 6QE 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS73 7RE 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS73VR 6RF 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS73VR 7RF 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS73VR 7RG 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 0ND 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 0NE 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2OC 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2OD 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2PC 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2PE 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2QD 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2QE 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT62VR 6RD 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT62VR 6RE 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT62VR 7RD 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT62VR 7RE 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT640  160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT640-1656  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 0NC 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 0ND 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 0NE 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2OC 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2OD 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2PC 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2PE 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2QD 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 DOMINATOR 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 DRAGON 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72  140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 2PC 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 2PE 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 2QD 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 2QE 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 6QD 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 6QE 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 DOMINATOR 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72-2QD 1257 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72-2QD Dominator 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72-2QE Dominator 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72S 6QD 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72S 6QE 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72S 6QF 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72VR 6RD 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72VR 6RE 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72VR 7RD 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72VR 7RE 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RD 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RE 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RF 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73VR 6RE 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73VR 6RF 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73VR 7RE 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73VR 7RF 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT75VR 7RE 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT75VR 7RF 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80 2QC 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80 2QD 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80 2QE 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80-2QD 237 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80S 6QD 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT83VR 6RE 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT83VR 6RF 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT83VR 7RE 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT83VR 7RF 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV62 7RC 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV62 7RD 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV62 7RE 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV62VR 7RF 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV72 7RD 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV72 7RE 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV72VR 7RF 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX60 Destroyer 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX620 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX630-001US  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX633-044US  100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX633-070US  130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX680 FHD 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX740-434US  170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 2QD 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 2QE 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 6QD 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 6QE 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 7RD 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE62 7RD 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 2QD 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 2QE 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 6QD 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 6QE 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 7RD 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE72 7RD 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE72 7RE 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PL60 7RD 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI PL62 7RC 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PL62 7RD 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI U140-N034  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE62 7RI 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE62 7RIX 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE62 7RJ 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE62 7RJX 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE72 7RJ 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE72 7RJX 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS60 6QH 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS60 6QI 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS60 6QJ 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS60 7RJ 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS63 7RK 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS63VR 7RL 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS72 6QH 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS72 6QI 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS72 6QJ 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QI 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QJ 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QK 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QL 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QM 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QN 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT73VR 7RM 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI X340-1352   150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI X400-1462  200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X340 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X350 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X400 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X420 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X600 140,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại