Vỏ Laptop Samsung

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop SAMSUNG  NP-RC418-S07VN 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 300E5PS 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 2 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 6 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP915S3G 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP915S3GI 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5LE 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E4E 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5E 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5GI 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5JI 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5U 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5V 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP275E5E 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP470R5E 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP540U4E 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP680Z5E 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3E 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP870Z5GE 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP880Z5E 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X2K 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X5J 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X5JI 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5JI 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG PRO 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG XE303C12 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N120 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N145 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N145-JP01RS 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N145-JP02DE 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N148 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N148 PLUS 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N150 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N150-HAV1US 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N150-JA02 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N210 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N210 PLUS 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N220 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N220 PLUS 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N220-JA02 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N220-JP01NL 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N310 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N510 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NB30 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC108 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC110 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-A01US 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC208 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC210 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N110 00,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NB30 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NB30P 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NC10 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NC20 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NF210 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NF210   120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 7 SPIN 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3L 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3M 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5L 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP910S3L 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PRO 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X3M 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5L 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 SERIES 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG M 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P460I 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P480 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P560E 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P560I 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P580 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q310I 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q320E 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430E 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430H 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q530 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX410 00,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411H 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411I 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R430I 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R440I 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R480I 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R519 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R522 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R530 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R530CE 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R540E 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R540I 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580E 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580I 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R610 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R620E 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R730C 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R780E 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R780VE 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC510E 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC512 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC512I 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF510E 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF511 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF710E 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF711 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV510I 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV511I 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV515I 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV520I 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV711I 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV720I 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF310 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF410 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF411I 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF510 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X360 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X460 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X460I 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US 10,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP R431 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4A 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4C 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5AI 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5C 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5KJ 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5M 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5PS 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E7A 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300U1A 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4A 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V5A 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V5AI 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E5A 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E7A 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E7AI 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305U1A 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305V5A 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305V5AI 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP350E5C 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP350E7C 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-350U2B 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP350U2Y 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP350V5C 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP355E5C 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP355E7C 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP355V5C 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP365E5C 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP470R4E 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500E5A 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500P4A 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500P4C 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R3M 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R4K 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5H 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5LA 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5M 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500V5C 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530E5M 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U3B 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U3C 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4B 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4C 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP535U4C 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP550P5C 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP550P7C 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700G7A 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700G7C 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3A 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-700Z3A 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3AH 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3CH 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z4A 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5A 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5AH 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5B 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN  180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP780Z5E 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5H 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3A 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3B 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3C 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3D 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3E 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3F 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3G 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4B 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4C 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4D 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5L 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5LI 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP905S3GI 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q310 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430  160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX511 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN  100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN  160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN  120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439E 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV520 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-S3510 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-300V4A 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-300V5A 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT370 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-900X3A 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC520 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D  190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-SF311 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P430   150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P460 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P480 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P530 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P560 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P580 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG PV510 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q320 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q428 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q428-DS02 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q428E 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q430E 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q430H 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q430-JU01 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG QX311 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG QX411H 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG QX412 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R409 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R428 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R429 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R430 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R439 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R439-DA04 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R440 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R467 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R480 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R510 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R519 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R522 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R530 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R538 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R540 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R580 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R610 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R620 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R720   180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R730 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R780 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC410 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418  190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A01VN 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A02VN 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A04VN 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A05VN  140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S05VN 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S07VN 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S08VN  140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S09VN 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC510 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC512 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF510 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF710   180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF710 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF711 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF712 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV408 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV408-A01VN 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV409-S01VN 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV411 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV411-A01IN 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV509 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV515 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV520 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV711 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV720 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SENS Q45 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF310 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF410 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S02VN  100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S03VN 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF411 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF510 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF510-S02DE 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG X10 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG X120 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG X360 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG X460 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG XE500 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SASMUNG NP-Q320 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SASMUNG NP-Q530 170,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Hiện nay Trung tâm đã và đang có Chính sách tri ân mới dành cho khách hàng với nhiều chương trình giảm giá , ưu đãi , hỗ trợ cho khách hàng Sử dụng dịch vụ trung tâm chúng tôi .

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

-Chương trình tặng thẻ Vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên .

-Miễn phí vệ sinh – sửa chửa cho sinh viên .

Chưa được phân loại